OSTRATICKÝ, M. Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Soukupová, Lucie

Bakalářská práce studenta Marka Ostratického je literární rešerše na téma Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů. Obecná část popisující metodu vytavitelného modelu je uspořádána logicky dle postupu výroby a obsah jednotlivých kapitol je dostatečný vzhledem k zaměření bakalářské práce. Část zaměřená na materiály odlévané touto metodou byla po několika konzultacích zpracována do podoby, kdy student uvedl základní přehled materiálů, jejich obecný popis, vlastnosti a využití v praxi. Bohužel tato část je zaměřena příliš obecně a postrádám v ní konkrétní požadavky na dané operace kladené během výroby. Tomuto se přiblížil pouze popis jednoho z materiálů. I přes pomalejší začátek student zpracoval přehlednou práci vzhledem k její náročnosti a rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mikulka, Vít

Technologie vytavitelného modelu se řadí k nejvyspělejším metodám výroby odlitků. Práce se v úvodu zaměřuje na obecný popis této technologie. Je zde popsán historický a současný vývoj. Dále je popsán základní sled operací při výrobě odlitků za pomoci této metody. Druhá část je zaměřena na vlastnosti odlévaných materiálů. Zde postrádám pohled z hlediska technologie samotné. Práce je podložena 42 zdroji, ovšem práci s citacemi považuji za nejslabší z celé práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82807