KOČICOVÁ, P. Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Částková, Klára

Bakalářská práce Pavly Kočicové s názvem Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole je zaměřena na syntézy materiálů na bázi oxidu ceričitého precipitační metodou v ultrazvukovém poli. Teoretická část zahrnuje rešerši na téma oxid ceričitý, jeho charakteristika a možnosti přípravy a dále také téma využití ultrazvuku v chemii. Rešerše podchycující nejnovější výsledky v oblasti syntéz oxidu ceričitého poskytla studence výchozí informace pro experimentální část, ve které studovala vliv reakčních podmínek (pH, ultrazvukové pole, doba stárnutí) na morfologii oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Připravila 15 syntéz a vybrané syntetizované prášky dále zpracovala v objemovou keramiku. Výsledky získané analýzou produktů dokázala v práci přehledně prezentovat, diskutovat a shrnout. Bakalářská práce je nadprůměrně obsáhlá, správně členěná, s patřičnou formální úpravou. Rešerše je vypracována pečlivě s detailními informacemi a dostatečným množstvím literárních odkazů. V praktické části studentka pracovala aktivně a systematicky. Prezentovanými výsledky studentka splnila cíl dané práce. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoníčková, Eva

Předložená bakalářská práce je tvořena podrobnou literární rešerší věnující se, jak tématu průmyslové aplikace a přípravy oxidu ceričitého, tak i použití ultrazvukového pole při syntézách keramických prášků obecně. Dále je práce členěna klasicky na experimentální část, popis výsledků a jejich diskuzi. Závěrem jsou stručně shrnuty výsledky praktické části bakalářské práce. Na základě odborné studie celkem 10 vědeckých publikací věnujících se syntézám oxidu ceričitého studentka zvolila pro experimenty metodu precipitace kombinovanou s přítomností ultrazvukového pole. V práci jsou uvedeny experimenty popisující precipitační syntézu nedopovaného oxidu ceričitého, nedopovaného oxidu samaritého a dopovaného oxidu ceričitého oxidem samaritým při různých reakčních podmínkách. Je popsán vliv teploty, pH, doby stárnutí reakční směsi a přítomnosti ultrazvukového pole na fázové složení a morfologii práškových produktů. Dále byly vybrané prášky zpracovány v tuhou keramiku a byl popsán vliv morfologie prášků na mikrostrukturu keramických těles. Tato bakalářská práce splňuje zadané požadavky a cíle v odpovídajícím rozsahu. Na základě množství provedených experimentů studentka prokázala zručnost a všestrannost vzhledem i k použití množství laboratorních technik během syntézy, zpracování prášků a instrumentálních analýz. K formální stránce práce bych měla několik níže uvedených připomínek: - v práci nejsou zcela přesně dodržována typografická pravidla a je zde množství překlepů - až na str. 31 u Obr. 18 (popis morfologie částic CeO2) je uvedena pouze zkratkou metoda transmisní elektronové mikroskopie, v případě předchozích obrázků (Obr. 6-12, 15-7) nejsou použité metody uvedeny vůbec - na str. 12 v rovnici (2) je špatně zapsána Kroger-Vinkova notace kyslíkové vakance - v práci není uveden použitý molární (resp. hmotnostní) poměr mezi oxidem ceričitým a dopujícím oxidem samaritým I přes uvedené připomínky hodnotím práci jako výbornou a doporučuji, aby byla předložená práce přijata k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38371