KRUTIŠ, P. Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z transformovny Čebín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Vladimír

Diplomant rozčlenil svoji práci do jedenácti logicky na sebe navazujících kapitol. V úvodních kapitolách uvedl teorii výpočtu ustáleného chodu sítí vvn a zvn a teorii výpočtu zkratových poměrů v nich, které převzal z literatury uvedené v závěru práce. V kapitole 6 diplomant uvedl slovní popis rozvoden 110kV (R110kV) v oblasti transformační stanice 400/110kV (TS 400/110kV) Čebín, ze kterých jsou R110kV napájené. V kapitole 7 uvedl výsledky výpočtu ustáleného chodu sítě 110kV a zkratových poměrů při jednofázovém a třífázovém zkratu v uzlech sítě 110kV při samostatném provozu transformátorů 400/110kV T401 a T402. V kapitole 8 diplomant uvedl výsledky výpočtu ustáleného chodu sítě 110kV a zkratových poměrů při jednofázovém a třífázovém zkratu v uzlech sítě 110kV při můstkovém provozu transformátorů T401 a T402 (paralelní spolupráci) v TS Čebín. V kapitole 9 provedl porovnání výsledků, získaných v kapitolách 7 a 8 navzájem. Kapitola 10 tvoří návrh provozních a technických opatření a závěr diplomové práce. V práci postrádám kontrolu chodu sítě alespoň na jeden poruchový stav, např. výpadek přípojnice A nebo B v R110kV CNT, a návrh provozních opatření. Textová i grafická část práce je na výborné úrovni. Diplomová práce splňuje požadavky zadání a proto ji navrhuji přijmout k obhajobě. Hodnotím ji 80 body.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Janda, Petr

viz příloha

Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 84982