MAREČEK, J. Návrh optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Student Bc. Jan Mareček se ve své práci zabývá problematikou optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Práce má za cíl poskytnout návod provozovateli fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům, jak efektivně využívat elektrickou energii s co nejlepší efektivitou vzhledem k vyrobenému množství energie dle dostupnosti slunečního svitu, akumulační kapacity a životnosti jednotlivých komponent. Na konkrétních příkladech jsou vyčísleny energetické a ekonomické možnosti při uskladnění elektrické energie v akumulátorech a její využití v aplikacích. Práce je rozdělena do 9 kapitol a 4 příloh a splňuje požadavky zadání a osnovy práce. Text je psán srozumitelně a grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni. K drobným nedostatkům bych zařadil seznam symbolů a zkratek umístěný až v závěru práce a absenci některých zkratek a prakticky všech používaných veličin a jejich jednotek. Zkratka UPS je na straně 22 chybně vysvětlena. Student pracoval během semestru víceméně samostatně a konzultace využíval v nezbytně nutné míře, věcné a cílené na složitější úkoly. Některé pasáže zpracovávané studentem mohly být probrány detailněji na úkor částí, které jsou víceméně rešeršní. Např. v kap. 8.2 student dojde k závěru nerentabilnosti investice, ale dále neřeší příčiny a možné další řešení, aby návratnost byla reálná – jiný počet akumulátorů, jiný měnič apod. Pro podrobnější analýzu optimalizace spotřeby by bylo třeba vytvořit lepší model chování spotřebičů s časovým rozložením spínacích časů a provést simulace v různých režimech. To v práci uvedeno není a použitá metoda je velmi zjednodušeným konceptem. Závěrem lze však konstatovat, že práce splňuje požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě u státní závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Student Jan Mareček vypracoval práci s názvem: „Optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaického zdroje“. Práce je členěna do 9 (!) kapitol a má celkem 88 stran. Na úvod musím poznamenat, že ačkoliv je práce sázena v prostředí LaTeX, tabulky a obrázky mají velmi nízkou úroveň (obrázky nejsou ani překresleny) a některé jsou doslova nečitelné (obr. 6.4 aj.). Dle mého názoru je to škoda a snižují kvalitu textu. První polovina práce se věnuje obecnému (a zbytečnému) popisu zařízení, které lze využít pro kompletní FV elektrárnu jako jsou články, akumulátory, měniče apod. Některé ilustrace jsou zbytečné a jejich informační hodnota je nulová (obr. 4.5). Samotná práce začíná na straně 39 kapitolou 5 (!). Student zde prezentuje měření spotřeby elektrické energie zkoumaného objektu a predikuje výrobu elektrické energie pomocí FV panelů. K této části mám připomínku k části 5.4.1. Technické označení bojleru je zásobník teplé vody (podle staršího názvosloví – zásobník teplé užitkové vody). Slovo bojler nepatří do technické práce. Dále, student magisterského programu by měl umět vypočítat spotřebu a dobu ohřevu zásobníku aniž by použil, cituji: „jednoduchý internetový program“. Stať 6.1.1. popisující osvětlovací soustavu a rozebírající klady a zápory světelných zdrojů, je dle mého zcela zbytečná. Měl být popsán současný stav, nový navržený stav a hodnocení. Je zbytečné udávat převodní tabulky mezi klasickou žárovkou a LED zdrojem. Další kapitola popisuje řízení soustavy. Je zde popisován princip a funkce wattrouteru. K této kapitole mám pouze poznámku o tom, že wattrouter je zařízení na hranici regulérnosti z pohledu sítě. Kapitola 7 se zabývá akumulátory. Opět nepřesnost. Student uvádí, že řazení akumulátoru má vliv na kapacitu. Ale neuvádí, jestli v jednotkách Wh nebo v Ah. Správné označení uváděného lithiového akumulátoru je LiFePO4 , nikoliv LiFePo4 (Po je polonium). Ekonomické hodnocení je velmi jednoduché a netuším, zda-li do optimalizace byly započítány i úsporné světelné zdroje. V závěru je špatně uvedena roční spotřeba (výroba) el. energie řádově v kWh. Autor měl na mysli možná denní hodnoty. Práce obsahuje místy i pravopisné chyby. Přes veškeré výtky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 84969