ŠIMUNSKÝ, M. Design elektrické uhlové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - C" Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design elektrické uhlové brusky. Celková známka C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Bakalářská práce splňuje veškeré body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design elektrické úhlové brusky v oboru průmyslový design. Návrh úhlové brusky je dynamicky a ergonomicky řádně zpracován, vyznačuje se snadnou orientací, čistým tvarováním, použitím vhodných materiálů, bezpečným a jistým uchopením levou rukou, pravou rukou i oběma rukama. Výrobek je zpracován komplexně včetně detailů, počítá s technickým umístěním nutných částí, uvažuje o dokládání po práci. Barevné varianty jsou vyčerpávající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82951