VYCHOPEŇ, D. Stanovení parametrů matematického modelu řídicí jednotky spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomanta bylo stanovení parametrů matematického modelu elektronické řídicí jednotky spalovacího motoru. Stanovení parametrů a kalibrace řídicích jednotek je jedna z aktuálních oblastí činností při návrhu, ladění a simulaci spalovacích motorů. Diplomant při řešení své práce využíval konzultací, potřebných podkladů, zahraniční odborné literatury a dokumentace k použitému softwarovému vybavení. V současné době k řešení podobného tématu u nás ani ve světě moc informací není a student tedy musel při řešení tohoto problému prokázat dostatečnou píli a zapálenost. Jeho práce může sloužit jako základ pro podobné diplomové práce (kalibrace řídicích jednotek, HIL). Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Ve své diplomové práci se pan David Vychopeň zabývá stanovením parametrů matematického modelu elektronické řídicí jednotky. V úvodní části své práce student uvádí podrobný přehled elektronických řídicích jednotek včetně jejich blokových schémat. Je ovšem škoda, že u řídicích jednotek společnosti Bosch skončil u jednotek dvacet let nazpět. Následující kapitola 2 pojednává o experimentálním stanovišti, na kterém diplomant získával vstupy pro svůj matematický model. Kapitoly 3 a 4 se věnují návrhu řídicí strategie a popisu výpočtového algoritmu pro stanovení řídicích parametrů. Diplomant zde uvádí ukázky ze svého programu, kterými dokládá svůj myšlenkový postup. Je ze stylistického pohledu škoda, že student nevypnul při tvorbě obrázků v programu Matlab kontrolu syntaxe. Závěrečná kapitola se věnuje zhodnocení výsledků. Celkově lze říci, že práce je přehledně zpracována a z dosažených výsledků je patrné, že se student v dané problematice orientuje a navržená metodika je funkční. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82943