ZEMANOVIČOVÁ, M. Řízení informačních toků využíváním systému Business Intelligence ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující úspěch BI řešení? Zahrnuje navrhované řešení i použití externích datových zdrojů pro pokročilejší analýzy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Damián, Melo

Záverečná práca je spracovaná výborne a nie sú v nej žiadne nedostaky. Riešenie je reálne a ako ukazuje práca pre firmu prínosné. Záverečnú prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 76736