HARÁR, P. Zlepšení předpovědi sociálních značek využitím Data Mining [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Jaká je dle Vašeho názoru relevantnost údajů z Wikipedie? Jaké jiné externí datové zdroje by se daly použít pro Vámi navrhované řešení? Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující data mining u nestrukturovaných dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací E V teoretické části je použito málo zdrojů zaměřujících se na oblast nestrukturovaných dat. U uvedených vzorců není citace uvedena vůbec (str. 23-24).
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Galáž, Zoltán

Diplomová práca má 77 strán, je rozdelená 5 kapitol a je písaná v slovenskom jazyku. Cieľom práce bolo navrhnúť algoritmus zlepšenia predikcie sociálnych značiek. K tomuto účelu študent použil metódu TF-IDF. Metódu implementoval v programovacom jazyku Python. Práca je písaná pútavo a systematicky popisuje problematiku spolu s následnou implementáciou. Oceňujem prehľadne uvedené výstupy s dôrazom na praktickosť, ako aj uvedenie nedostatkov algoritmu a jeho možné zlepšenia. Formálna úroveň práce je už o niečo horšia. V texte diplomovej práce sa nachádzajú značné gramatické a syntaktické chyby. Je taktiež škoda, že študent v práci nevenoval viac času popisu vlastných algoritmov na čistenie textu, ktoré nevyužívajú metódy regulárnych výrazov: cleanNestedParentheses() a cleanNestedElements(). Ciele diplomovej práce boli splnené a študent dosiahol veľmi sľubných výsledkov.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 76739