KOC, M. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce má charakter ryze realizační vzhledem k poskytovaným službám občanům v příspěvkové organizaci v odvětví péče o zdraví populace v daném regionu, který je příhraniční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Vytypované cíle pro příspěvkovou organizaci zdravotního charakteru z hlediska logistické koncepce byly splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení a použité metody pro tvorbu logistické koncepce byly aplikovány na oblast příspěvkové organizace ve zdravotnictví vzhledem k postavení v regionu
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Výsledky řešení byly orientovány na sběr dat pro distribuci občanů, do zdravotního zařízení a na motivaci pracovníků, kteří tyto služby poskytujíé
Praktická využitelnost výsledků A Zpracovaný návrh řešení je dobrý základ pro TOP management organizace pro možnou realizaci v praxi
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava, formální náležitosti i jazyková kultura je na úrovni projektového řízení a všech náležitostí projektů
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Předložené zdroje a práce s nimi splňuje požadavky ISO 690 včetně citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Rostislav Tesař

Cílem práce je vypracovat logistický koncept optimalizace tohoto procesu v dopravních službách nemocničního zařízení. Tedy posoudit sladěnost nákladů, času a rozvozu pacientů a jejich efektivitu. Používá řadu analýz, vč. analýzy oborového prostředí, protože v této oblasti operují ještě další podobné subjekty. Uvádí řadu návrhů na zlepšení, a posuzuje jejich ekonomickou stránku. Má dostatčný počet literárních zdrojů. Cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84402