HECLOVÁ, H. Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Závěrečná práce je zpracována na uspokojivé úrovni. Vytyčené cíle byly naplněny, avšak samotné výstupy postrádají propracovanost především v dokumentované podobě (závěrečné práci). Teoretická část vykazuje důraz na stručnost a objasnění vybraných pojmů z problematiky. Bohužel snaha o stručnost a přehlednost je na úkor systematického provázání celku a hlubší specifikace zvolených oblastí. Rovněž některé použité zdroje vykazují nedostatky vzhledem k aktuálnosti (např. propagace webové stránky na základě literatury z roku 1999). V analytické části je charakterizován subjekt vybranými analýzami a rovněž je stručně shrnut stávající stav. Bohužel některé analýzy postrádají hloubku zpracování. Samotné zaměření a potřeba webové prezentace je podpořena dotazníkovým šetřením a vývojem v rámci analytiky stávající webové prezentace. Dále jsou rozebrány základní požadavky se zaměřením na zadavatele a tedy i na jednoduchost a přehlednost výstupů. Následně jsou analyzovány vybrané možnosti především z oblasti implementace redakčních systémů a vybraných systémů pro evidenci ubytovacího provozu. V tomto směru by práci prospělo zdůvodnění aktuálního výběru a rovněž bližší specifikace srovnávacích kritérií využitých pro zhodnocení. Návrhová část je věnována návrhům a doporučením autorky pro realizaci webové prezentace a implementaci zvoleného informačního systému. Bohužel v práci nejsou zachyceny některé související problematiky a rozvedeny vybrané návrhy (např. vizualizace dílčích částí, orientace na zákazníka, implementační podmínky, apod.). Mezi tyto problematiky patří zejména propracovanost možností propagace navrhované prezentace a rovněž samotné implementace a navazující služby údržby, servisu apod. V rámci zhodnocení je pak provedena velmi stručná kalkulace potřebného času a finančních prostředků. Výstupy práce jsou uplatnitelné, avšak v dílčích částech práce vykazuje nedostatky z hlediska propracovanosti. (Některé z výše uvedených nedostatků byly eliminovány v rámci řešení, avšak bohužel nebyly zachyceny v závěrečné práci.) Otázky a náměty k obhajobě: Jak byste konkrétně využila sociálních sítí k propagaci? Jakou odhadujete časovou (případně finanční) náročnost? Jaký je aktuální stav technologií subjektu? Tedy jaké jsou technologické požadavky na implementovaný systém? Jakým způsobem bude řešen servis, údržba, zálohování implementovaného systému a jak se to projeví v nákladech subjektu? V jaké fázi realizace se nachází Vaše návrhy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Škarková, Marta

Autorka splnila cíle, které si v úvodu práce stanovila, za současného zmapování situace firmy. Návrhy, které jsou výstupem její práce, splňují požadavky majitele tak, aby byly v souladu s aktuálními případně budoucími zvyšujícími se potřebami Penzionu. Součástí práce je i dotazníkové šetření, jehož výstupem je také někjolik zajímavých informací, které mohou pomoci majiteli v rozhodování. Práce působí uceleně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a vedou k předem stanovenému cíli. Grafická úprava a jazyková úroveň je velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84586