KLEGOVÁ, H. Širokopásmový měřič úrovně bílého šumu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Studentka se seznámila s problematikou měření úrovně bílého šumu. Navrhla odpovídající měřicí přístroj s integrovaným logaritmickým detektorem. Vstupní zesilovač navrhla s tříbodovými zesilovači a pásmovou propustí. Seznámila se s prostředím ANSYS Designeru a chování navržených obvodů v něm simulovala. Navrhla obvody logaritmického detektoru, expandéru a přepínání rozsahů. Pro všechny obvody navrhla i desky plošných spojů, některé i ve dvou verzích. Navržený přístroj realizovala a ověřila jeho parametry. K řešení úkolu přistupovala velmi aktivně a odvedená práce tomu odpovídá.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Záplata, Filip

Zadáním předložené bakalářské práce bylo vytvořit širokopásmový měřič úrovně šumu pro měření šumového výkonu Slunce a Měsíce. V teoretické části je popis operačních zesilovačů a jejich zapojení, popis rezonančních obvodů a bílého šumu, bohužel ale velice okrajově. Postrádám zde hlubší rozbor VF zesilovačů, filtrů a detektorů výkonu potřebných pro stavbu měřiče, ze kterých měl návrh vycházet. Dále pak není stanoven rozsah ve kterém je výkon měřeného šumu očekáván, nelze pak objektivně hodnotit, zda výsledné zařízení splňuje kýžené parametry. Praktická část práce obsahuje návrh zapojení měřiče včetně simulací, návrh desek plošných spojů a výsledky měření. Zařízení bylo úspěšně oživeno, chybí pouze fotodokumentace finální konstrukce. Návrh zapojení vychází z již publikovaného zdroje, vlastním přínosem je tak především ověření funkčnosti simulacemi a kompletní realizace. Po formální stránce práce splňuje požadavky doporučené šablonou, obrázky jsou dobře čitelné, bohužel ale práce neobsahuje jediný odkaz na literaturu a to ani u obrázků, které jsou prokazatelně okopírovány. Seznam použité literatury je nedostatečný a dokonce neúplný. V textu se objevuje velké množství překlepů a neodborných formulací, také anglický abstrakt by si zasloužil jazykovou korekci. Zadání práce bylo splněno a výše uvedené nedostatky lze částečně vyvážit úspěšnou realizací zařízení, proto práci hodnotím 80 body.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 84614