ŘEŽUCHA, T. Převodník pro bezdrátové snímání teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolka, Zdeněk

Student se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a realizací modulu pro bezdrátové napájení měřicího zařízení. Po celou dobu řešení pracoval samostatně a iniciativně. Pravidelně mě informoval o postupu práce. Po průzkumu možných variant na bázi obvodů pro bezdrátové nabíjení navrhl vlastní zapojení, které je výhodnější pro uvažovanou aplikaci vč. regulace přenášeného výkonu. Obvod realizoval formou demonstračního přípravku, u kterého změřil základní parametry bezdrátového napájení. Kromě finálního provedení realizoval i dvě pokusné desky pro ověření koncepce a měření pronikání rušivého signálu do různých motivů na plošném spoji. Odevzdaná práce má solidní formální úroveň a obsahuje všechny potřebné informace (schémata, motivy desek, seznamy součástek) pro další využití navrženého řešení. Na závěr mohu konstatovat, že student zadání práce splnil a navrhuji bakalářskou práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Horský, Pavel

Cílem práce bylo navrhnout indukčně napájený modul pro zpracování signálu z teplotního čidla a přenos naměřených dat na velmi krátkou vzdálenost. Předložená práce má 35 stran čistého textu a 10 stran příloh. Text je rozdělen do šesti kapitol. Formální zpracování je na odpovídající úrovni. První kapitola pojednává o standardech pro indukční napájení. Student dochází ke správnému závěru, že u čipových sad pro řízení nabíjení mobilních zařízení by se většina jejich funkčnosti nevyužila a proto zvolil návrh vlastního řešení. Na základě rešerše literatury navrhl a prakticky ověřil rezonanční měnič s následným spínaným stabilizátorem na napájené rotující části. Na primární stranu doplnil řiditelný omezovač proudu pro regulaci sekundárního napětí. Dle fotografické dokumentace a oscilogramů bylo zařízení realizováno a ověřena jeho funkce. Z hlediska přenosu dat a použitého mikrokontroléru splňuje kapacita kanálu IrDA i následné připojení k PC pomocí USB s velikou rezervou požadavky zadání. Z hlediska koncepce zařízení považuji za poněkud sporné řešení regulace sekundárního napětí na základě měření tohoto napětí mikrokontrolérem a datovým přenosem na primární stranu. Při chybě SW nebo v okamžiku startu procesoru není sekundární strana chráněna. I přes uvedenou připomínku mohu konstatovat, že zadání práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 84625