FAJTOVÁ, P. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Otázka k obhajobě: V rámci strategické analýzy hodnotíte hrozbu vstupu nových konkurentů prostřednictvím průměrné hodnoty rozdílu rentability vlastního kapitálu a nákladu vlastního kapitálu. Mohla byste tento přístup stručně objasnit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
B

Posudek oponenta

MBA, Michal Mikyska,

Drobná nepřesnost v aktuální snížené sazbě DPH. Pro možnost další analýzy čtenářem by bylo vhodné do přílohy dát tabelární zpracování původních účetních výkazů. Práce je metodicky kvalitně zpracovaná a teoretické poznatky jsou vhodně převedeny do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji A
A

eVSKP id 84744