HRŮZOVÁ, J. Stanovení hodnoty společnosti TEKABEN s.r.o. s využítím výnosových metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Otázka k obhajobě: Mohla byste vysvětlit odvození hodnoty růstu tržeb stanovené pro druhou fázi ocenění (tzv. terminální míra růstu tržeb)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beníček, František

V práci byl splněn stanovený cíl. Diplomová práce je komplexní a obsahuje všechny určené části. Teoretická východiska rozebírají postup ocenění společnosti, který je pak aplikován na konkrétní podnik. Práce je vhodně doplněna tabulkami a grafy. K práci nemám vážnějších připomínek, výsledná hodnota společnosti je dle mého názoru opodstatněná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84740