BLÁHA, T. Šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Technická zpráva má standartní úroveń, výpočty základní, návrhové. Volba šnekovice i axiálního ložiska je vhodným přínosem. Konstrukce je vyvážená, standartní, s problémem tloušťky čar, chybí výšková kóta patek vůči přírubě, vůči patkám převodovky. Složení výkresu sestavy není dle ČSN, průměr 31H8/e8 je nesmyslný. Celkově má práce vhodnou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i některých zdrojů z odborných publikací a internetu. Práce obsahuje konstrukční návrh a výpočet šnekového dopravníku včetně jeho pohonu a základní výkresovou dokumentaci. Práce je zpracována pečlivě a podrobně, přesto k ní mám některé výhrady, jak formálního, tak i věcného charakteru. Konkrétně se jedná o: - u obrázků chybí odkazy na zdroje, - občas nepřesná technická terminologie (na str. 18 dole by mělo být uvedeno šnekového hřídele, resp. hřídele se šnekovicí), - drobné přepisy, - text je psán velmi rozvolněně – řada stránek má jen minimální pokrytí textem (resp. obrázkem), - výkres sestavy je s ohledem na měřítko nejasný a nepřehledný a postrádám detaily hlavních konstrukčních uzlů – zejména uložení konců šnekové hřídele na obou koncích dopravníku, způsob zavěšení průběžných ložisek na žlab apod., - tolerance vstupního hřídele v místě uložení ložiska h9 je nevyhovující, Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Tomáš Bláha ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce resp. dalšího studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37479