KADILÁK, T. Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotek, Luboš

Student vypracoval diplomovou práci na aktuální téma, zabýval se identifikací a hodnocením chyb při montáži. Diplomová práce byla zpracována v průmyslovém podniku na montážní lince pneumatických ventilů, velký přínos spatřuji v přímém uplatnění poznatků analýzy v podniku. Důležitá je zejména část 2.6., ve které student navrhuje opatření pro zlepšení. Přesto práce obsahuje několik drobných, zejména terminologických nedostatků. Student přistoupil k řešení velmi odpovědně a svědomitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mukhametzianova, Leisan

Diplomová práce Bc. Tomáše Kadiláka se zabývá identifikací a hodnocením chyb při montáži pneumatických ventilů. Autorem byl popsán a analyzován stávající stav v podniku, byly identifikovány chyby a jejich příčiny, pomocí FMEA bylo provedeno hodnocení a selekce nejvýznamnějších chyb a navhrnuty opatření pro jejich prevenci. Tato práce splňuje požadavky na diplomovou práci a plně naplňuje cíle zadání. Postup a rozsah řešení je přiměřený zadání, použité metody jsou adekvátní. Vlastní přínos a originalita této práce spočívá především v praktickém řešení problemů konkretního podniku. Je třeba vyzdvihnout rozsah a efektivitu navržených autorem opatření. Diplomant velmi dobře interpretuje dosažené výsledky a vyvozuje z nich závěry. Celkově je práce velmi dobře logicky uspořádána a splňuje formální náležitosti kladené na klasifikační práci studenta FSI VUT v Brně. I přes drobné formální chyby v textu práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84722