KRAMÁŘ, J. Výběr a aplikace vhodné marketingové strategie nového podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Oceňuji systematicky zpracovanou analýzu s dobře formulovanými závěry. Návrhy na závěry z analýz logicky navazují a jsou zpracovány systematicky a přehledně podle provedené segmentace cílových trhů společnosti. Je patrná přímá využitelnost sestavených plánů v praxi autora. Otázka k obhajobě: Jako jedno z nejvýznamnějších rizik je uvedena silná konkurence spojená s nízkými bariérami vstupu do odvětví. Jako opatření pro eliminaci tohoto rizika uvádíte "jiný přístup k zákazníkovi". Můžete podrobněji popsat vaši představu odlišného přístupu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Růžičková, Hana

Diplomová práce je v rozsahu 92 stran a je hezky stylisticky upravena. První část práce je čistě teoretická. Autor zde vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. Jedná se o pojmy marketing, marketing management, strategický marketing, trhy, vize a cíle společnosti. Pro marketingové plánování je třeba analyzovat prostředí společnosti, proto jsou ve druhé části podrobně objasněny různé typy analýz a rovněž je zde provedena konkrétní analýza daného odvětví, tzn. odvětví informačních technologií (IT). Třetí část diplomové práce je čistě praktická. Autor vytvořil marketingovou strategii nově vznikajícího podniku - společnosti ICT Technologie s.r.o.. Je zde specifikováno a jakou společnost se jedná, jaké jsou její cíle, co je předmětem jejího podnikání. V rámci marketingového mixu je zpracována nabídka produktů a služeb společnosti včetně nástrojů k ovlivnění poptávky po nich. Součástí práce je i implementace marketingové strategie do praxe a finanční plán podniku, který je vypracován ve třech variantách - pesimistické, reálné a optimistické. Práce je pečlivě zpracovaná, používá dostatek informačních zdrojů, pro přehlednost obsahuje i tabulky. Diplomová práce splňuje podmínky stanovené v zadání, proto ji hodnotím stupněm B - velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84775