SÜSSOVÁ, Z. Design manuál a marketingová komunikace outdoorové firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji provedenou tržní segmentaci. Volba klíčového cílového segmentu dobře vychází z provedených analýz a rovněž ze závěrů dotazníkového průzkumu. Návrhy se kromě design manuálu komunikace stručně věnují i ostatním prvkům marketingového mixu. Tabulky odhadovaných nákladů v kapitole 5.6 mohly být zpracovány přehledněji (např. nemíchat v jedné tabulce zřizovací náklady a pravidelně se opakující provozní). Otázka k obhajobě: Dle vašich odhadů bude podnikání v 1. roce ztrátové. Z jakých zdrojů bude tato ztráta pokryta?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
B

Posudek oponenta

Zich, Robert

Autorka prokázala schopnost řešit komplexní a prakticky zaměřené téma s využitím odpovídajícího teoretického základu. Otázky: Jak byste analyzovala potenciální/reálný problém existence ochranných známek obsahujících výraz "rover" z pohledu českého, případně mezinárodního trhu? Jaké byste doporučovala řešení pokud by došlo ke konfliktu s existujícími ochrannými známkami z pohledu českého, případně mezinárodního trhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce je v obecné rovině definován srozumitelně. Autorka v definici cíle práce zohledňuje potřeby firmy. Bylo by vhodné lépe charakterizovat nově vznikající firmu, pro kterou je práce zpracovaná. Cíle práce ve vztahu k návrhu design manuálu jsou naplněny odpovídajícím způsobem.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Použité přístupy jak na úrovni teoretické, tak praktické jsou vhodně zvoleny. Teoretická část by mohla být lépe shrnuta formou kritického zhodnocení. Nicméně obsahově zahrnuje potřebné oblasti.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Analytická část se opírá zejména o základní charakteristiky vybraných firem na českém trhu a vlastní realizovaný průzkum. Závěry jsou formulovány pomocí SWOT analýzy. Ta se opírá o kvalitativní souhrn faktorů a jejich komentář. Autorka by mohla lépe vymezit relevantní trh, tj. například vysvětlit volbu konkurentů. Cíl práce je definován pro firmu zaměřenou na "návrh a prodej", jako konkurenty volí firmy věnující se také vlastní výrobě. Lépe mohla být definována východiska návrhové části navazující na závěry analýzy.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků C Návrhová část má jasně definovanou strukturu. Vymezení segmentů je v obecné rovině správné a reálné. Charakteristika "3 P marketingového mixu" je poněkud obecná. Pro potřebu splnění cíle diplomové práce ji lze považovat za dostatečnou. Pro případnou realizaci podnikatelské aktivity by bylo nutné ji rozpracovat. Vlastní design manuál je zpracován dostatečně detailně. Z hlediska praktické realizace by mohlo být problém řešení potenciálního konfliktu s existujícími ochrannými známkami a názvy. Bylo by vhodné tuto analýzu do úvah o vzniku společnosti zahrnout.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má dobrou formální úroveň. Množství překlepů je minimální.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji B Práce s informačními zdroji je na odpovídající úrovni bez zásadních nedostatků.
B

eVSKP id 84762