GÁŠEK, M. Návrh nastavitelného předstihu pro zkušební motor Subaru Robin EH34 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Strecker, Zbyněk

V bakalářské práci byla provedena krátká rešerše vlivu nastavení předstihu na momentové charakteristiky motoru a na tlaky ve spalovacím prostoru. Byl analyzován stav experimentální stanice, na které měla být konstrukční úprava provedena. Z rozboru současného stavu poznání také vyplynulo, že oproti očekávání spalovací motor Subaru EH34 nemá pevný předstih. Proto musela být před návrhem konstručního řešení úhel předstihu pro různé otáčky změřen (nad rámec zadání). Student navrhl vhodnou měřicí metodu a předstih v závislosti na otáčkách změřil. Následně byl studentem navržen mechanismus pro změnu předstihu, který byl studentem vyroben na CNC frézce na ÚK. Mechanismus byl namontován a seřízen a byly změřeny p-V, p-alfa diagramy a také výkonové a momentové charakteristiky v závislosti na předstihu. V průběhu celého řešení p. Gášek pracoval samostatně. Jedinou výtku bych měl ke špatnému časovému rozvržení práce a následnému, poněkud hektickému, závěru řešení BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

Prakticky orientovaná bakalářské práce má sympaticky široký záběr od konstrukce k jejímu experimentálnímu ověření. V definování cílů práce chybí alespoň rozměrový náčrt původního připevnění cívky ke klikové skříní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84094