DUGAS, M. Návrh podvolantových řadicích pák pro formuli student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Práce je na solidní úrovni. Výstupem je prototyp podvolantových řadících pádel, který bude dále testován týmem studentské formule. Oceňuji zejména, že se student v relativně krátké době dokázal seznámit s novými softwarovými nástroji a efektivně je při návrhu využít. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vrána, Radek

Bakalářská práce se zabývá návrhem podvolantových řadicích pák pro formuli Student. Student při návrhu použil inovativní přístup, kdy využívá software pro topologickou optimalizaci ramene pákového mechanismu a software pro generování prutových konstrukcí namísto plného materiálu na tělo pádla. Pro výrobu součástí byla využita technologie Selective Laser Melting. V bakalářské práci postrádám hlubší vysvětlení a popis topologické optimalizace (okrajové podmínky, způsob optimalizace,…). Práci by také pomohl iterační způsob návrhu optimalizovaných komponent a využití metody konečných prvků pro ověření topologické optimalizace. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84096