ROH, M. Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v krutu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Horníková, Jana

Student se zabýval únavovým porušováním při namáhání krutem. V úvodní části bakalářské práce zpracoval přehledně stručný úvod do únavy materiálů včetně šíření trhlin. Protože velká většina dostupné literatury se věnuje cyklickému namáhání v tahu a tlaku, student provedl podrobnou rešerši této literatury a aplikoval výsledky na namáhání krutem. Podrobněji se věnoval únavové životnosti. Našel řadu kritérií pro stanovení životnosti pro pulzující namáhání v krutu, která přehledně zpracoval jako metodiku využitelnou pro návrh experimentu. Stanovením potřebných veličin a použitím vybraných kritérií navrhl zatížení vzorku s nenulovým středním napětím pro zvolenou časovou mez únavy. Účastnil se i experimentálních měření a výsledky těchto měření zpracoval do Haighova diagramu společně s mezními křivkami pro vybraná kritéria. V závěru porovnal vhodnost použití těchto kritérií pro daný materiál na základě shody experimentu s teoretickým výpočtem. Oceňuji samostatnost studenta při výběru a zpracování kritérií pro namáhání, které v experimentální praxi není časté. Zpracovaná metodika bude dále sloužit pro navrhování a ověřování výsledků dalších experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slámečka, Karel

Cílem předkládané bakalářské práce bylo porovnání kritérií únavové životnosti na souboru experimentálních dat získaných zkouškami ocelových tyčí při pulzujícím namáhání v krutu. Práce je zpracována v dostatečném rozsahu a přehledně, po grafické stránce je zdařilá, její struktura a obsah jsou logické a systematické. Při vypracování bakalářské práce prokázal autor schopnost studia a orientace v literatuře. Autorovy formulace jsou povětšinou jasné a dostatečně přesné, s výjimkou závěru, který, podle mého názoru, také obsahuje zbytečně velké množství číselných informací. Drobnou výhradu lze mít dále k nejednotným popiskům obrázků a tabulek, k citacím literárních zdrojů, které jsou systematicky odkazovány až po ukončení věty tečkou, a dále k porušování některých typografických zvyklostí, především neodsazování číselných hodnot a jednotek. Celkově lze konstatovat, že cíl práce byl úspěšně naplněn, předložená práce splňuje po věcné i formální stránce požadavky kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84031