HAZDA, J. Analýza Stirlingova oběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Diplomant pracoval na své práci zcela samostatně, velmi iniciativně a zodpovědně. Vytvořil práci, která splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci magisterského studia. Její výsledky budou využity při další studentské činnosti týkající se řešené problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Cílem diplomové práce Jakuba Hazdy byl teoretický rozbor termodynamického oběhu funkčního modelu Stirlingova motoru a porovnání jeho výsledků s naměřenými daty. Jeho diplomová práce obsahuje celkem 87 stran textu a CD s elektronickou podobou DP. Vedle úvodu, závěru, seznamu použitých informačních zdrojů a seznamu použitých zkratek a symbolů je členěna do 5 hlavních kapitol, v nichž diplomant nejprve uvádí základní informace o Stirlingových motorech a následně se zabývá rozborem termodynamiky oběhu Stirlingova motoru, výpočtovým programem PROSA 2.4, charakterizuje použité experimentální Stirlingovy motory, porovnává dostupné analyzační metody a vyhodnocuje dosažené výsledky. Diplomant podrobně odvodil Stirlingův ideální termodynamický cyklus, Schmidtovu teorii a představil výpočetní program PROSA 2.4. Tento následně detailně rozebral a popsal jeho praktické možnosti použití pro analýzu regenerativních cyklů různých zařízení Stirlingova typu. Umožnil tak v budoucnu provádět s tímto programem výpočty Stirlingova cyklu variabilní z hlediska modifikace motoru, typu jeho konstrukce případně i z hlediska využití Stirlingova cyklu v tepelných čerpadlech a chladicích zařízeních. Výsledky všech tří teoretických postupů porovnal navzájem mezi sebou i s experimentálními výsledky získanými na dvou Stirlingových motorech. Diplomant splnil zadání diplomové práce nad jeho požadovaný rámec a prokázal, že je schopen v nejvyšší míře samostatně aplikovat poznatky získané během svého studia na FSI i samostatným studiem doporučené literatury, kterou přísně cituje. Z formálního hlediska je práce rovněž na vysoké úrovni, je členěna logicky a vhodně doplňována grafickým vyjádřením. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84039