TĚTHAL, J. Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuba, Pavel

Práce je zpracovaná detailně a na dobré úrovni. Nedostatky lze spatřit zejména v nedostatečně komentovaném postupu dílčích činností a celkovém zhodnocení. Neinformovanému čtenáři se v práci špatně orientuje. Téma má velký potenciál, je proto škoda, že se závěr omezuje pouze na zhodnocení výsledků modelu a experimentu a nepředkládá další řešení, tak jak je naznačeno v úvodu a závěru. Práce mohla například obsahovat návrh technického řešení nebo předběžnou ekonomickou analýzu. Kromě velmi nestandardních grafů č.1 a 2, drobných chyb z nepozornosti a používání různých jednotek v hlavní části práce a v přílohách, se nedá práci mnoho vytknout. Oceňuji aktivní přístup k řešení, zejména co se týče konzultací a spolupráce se současnými i bývalými studenty. Práce může být dobrým zdrojem informací pro budoucí výzkum. Uděluji výslednou známku B a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Máša, Vítězslav

Tématem diplomové práce byla problematika využití spalin plynové mikroturbíny pro přímé sušení. Práce předkládá kvalitně zpracovaný úvod do teorie sušení, výpočet parametrů spalin (sušicího média) a výpočet uzlu pro ochlazení spalin jejich směšováním se vzduchem. Významnou komplikací byla pro diplomanta skutečnost, že neobdržel reálná provozní data z konkrétní sušiče, které mu byly slíbeny a měly být využity pro ověření jeho teoretického modelu. S tímto se však vyrovnal obratně tím, že využil jako spotřebič prádelenský sušič nainstalovaný v Laboratoři energeticky náročných procesů. Tento postup je třeba ocenit. Samotné práci ale musím vytknout, že kap. 6, která o sušení v prádelenském procesu pojednává, není do práce začleněna vhodným způsobem. Chybí jí jasnější návaznost na předchozí kapitoly. Částečně je to kompenzováno informacemi v závěru, ale celkové myšlenkové propojení této části se zbytkem práce považuji za nedostatečné. V rámci 5.7 bych očekával alespoň ideový návrh způsobu směšování vhodnou pro prádelenský sušič a u kapitoly 6 úvahu nad zapojením většího počtu sušičů Primus T24 G nebo menší turbínou. Na druhou stranu musím vyzdvihnout pojednání o kinetice sušení v bubnové sušičce. Celkově je práce na vysoké odborné úrovni a diplomant v ní zúročil široké spektrum znalostí ze svého studia. Při jejím zpracování však chyběla větší důslednost, a tak se v ní nachází některé stylistické i prezentační chyby. Mezi ty první bych zařadil použití podkapitoly třetí úrovně i v případě, že je v dané kapitole jediná (4.7, 5.5), příliš strohý text bez vysvětlení kontextu nebo důvodu, proč v práci jsou (kap. 3.4, 3.9.4, 4.3, 4.4. – souvislost nadpisů s obr. 16, kap. 6.2 apod.) a příliš detailní dělení do kapitol (viz obsah kap. 3.3.1, 3.3.2, 5.1 apod.). Zásadní prezentační chybou jsou Grafy 1 a 2 s nesmyslným systémem souřadnic na ose x. Jsou nesrozumitelné a opět bez kontextu a komentáře. Samostatnou výhradu musím směřovat k citacích. V práci jsou citace uvedeny nedůsledně (pouze v úvodu kapitol) a výpočtové vztahy nejsou citované vůbec (kap. 3.7, kap 5). Působí to, jako by je autor všechny vymyslel. Citace dále chybí i u obrázku obr. 22. Příliš úsporný způsob vyjadřování a nedůslednost ve výše uvedených formálních aspektech snížila kvalitu předložené práce. Některé důležité informace jsou bohužel hůře srozumitelné nebo v práci chybí. Z práce je však patrná jeho konzultační a studijní aktivita i vlastní přínos. Využitelnost výsledků práce v praxi je vysoká. Výsledky práce budou mimo jiné využity při budování systému pro přímé sušení v Laboratoři energeticky náročných procesů. Cíle zadání považuji za naplněné a práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84000