BOREČEK, O. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázky: 1 jaké jsou přínosy řešení 2 str.57 podle čeho docházíte k názoru, že jako nejlepší se jeví zakoupit aplikaci

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Totková, Hana

- Čtivý i velmi srozumitelně formulovaný text mírně kazí občasné překlepy a formální nepřesnosti (např. ve jménech společností), toto ale nesnižuje srozumitelnost textu. - Závěrečná hodnocení a doporučení hodnotím jako prakticky použielná a užitečná a svě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84022