SVAČINA, R. Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Student při zpracování bakalářské práce postupoval zcela samostatně, tedy trochu mu vytýkám absenci konzultací. Na druhé straně je nutno vyzdvihnout jeho velmi aktivní přístup k řešení a zpracování experimentů které si s poměrně velkým úsilím zajistil u náhradních firem, neboť slíbená podpora u zadávající firmy v tomto směru sklamala. Myslím , že práce je na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blažek, Jaroslav

Cíle, které jsou formulovány v zadání diplomové práce jsou splněny. Student se v práci věnuje v současné době velmi diskutovanému tématu v oboru povrchových úprav (infračervené versus horkovzdušné vytvrzování). V teoretické části je přehledně zpracována teorie předúprav, aplikace práškové barvy i dostupných technologií pro vytvrzování. V praktické části práce student zpracoval rozsáhlý experiment provedený na všech běžně dostupných technologiích vytvrzování. Výhradu mám k stylistickému a grafickému uspořádání práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84021