BUKOVSKÝ, P. Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Práce splňuje cíle zadání, nebylo možno využít praktické aplikace, Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní části je proveden rozbor technologie soustružení a broušení. Další část práce pojednává o tepelném zpracování a obráběných materiálech. Tato oblast je zpracována poměrně rozsáhle a se znalostí problematiky. Další kapitola je věnována používaným řezným materiálům. Důležitou částí práce jsou kritéria pro vyhodnocování kvality povrchu a konkrétní výběr řezných materiálů pro obrábění kalených ocelí od vybraných výrobců. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice a schopnost posuzovat otázky v širších souvislostech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84149