PORTEŠ, P. Podélná dynamika vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Závěrečná práce se dle zadání zabývá optimalizací volby převodových poměrů z hlediska podélné dynamiky vozidla. K této problematice bylo možno přistoupit mnoha způsoby a jako vedoucí musím ocenit cestu, kterou se autor vydal. Jeho zájem a vhled do problematiky je přinejmenším v kontextu bakalářských prací vysoce nadprůměrný, což se odráží i v rozsahu a kvalitě této práce. Dosažené výsledky nejen plně pokrývají zadání práce, ale vytvářejí i solidní základ pro další rozšiřování a byla by škoda, kdyby toho autor v následujícím studiu nevyužil. Vzhledem k výše řečenému práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fojtášek, Jan

Student se ve své práci zabýval podélnou dynamikou vozidel. Teoretická část je precizně zpracována a jsou v ní zmíněny důležité informace související s problematikou. V další části je podrobně popsán způsob sestavení algoritmu pro návrh optimálních převodových poměrů závodního vozu. Student prokázal velký přehled v oblasti matematiky i fyziky související s podélnou dynamikou vozidel a vhodně využil sofware MATLAB pro dosažení cílů i nad rámec zadání. Celkově je práce logicky uspořádána, velmi pečlivě zpracována a svým obsahem nad úrovní bakalářského studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84116