NYKL, O. Podnikatelský plán pro založení vlastní firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice prostřednictvím e-commerce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Z čeho vychází Váš předpoklad, že se malé golfové kluby rozhodnout ke koupi právě Vašich drivingových míčků vyráběných v Číně, představující vysoký skokový nárůst tržeb v roce 2017?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
B

Posudek oponenta

MBA, Martin Chválek,

Autor prokazuje praktickou znalost jak produktu, tak i trhu, na němž chce rozvinout své podnikání, což je zřetelné například ve velmi kvalitním zpracování marketingového plánu. Tyto znalosti doprovází podrobnými analýzami a věcně správnými závěry. Oceňuji rovněž logické provázání jednotlivých částí práce a velmi srozumitelný a kultivovaný jazyk, což obojí ve výsledku přispívá ke snadnému pochopení textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji B
A

eVSKP id 84272