KRÁTKÝ, Š. Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Pan Bc. Štěpán Krátký zpracoval velmi aktuální téma zejména s ohledem na obrovský vzestup počtu uživatelů elektronických cigaret. Zpracování tématu se věnoval zejména v posledním roce studia, kdy nastudoval odborné články zabývající se tématem měření velikostních spekter částic emitovaných při kouření, naučil se ovládat potřebné měřicí přístroje a sestavil měřicí trať. Kladně hodnotím diplomantovu samostatnost, na druhou stranu je třeba říci, že v určitých fázích bylo obtížné dosáhnout dodržení stanovených termínů jednotlivých etap práce. Zvláště závěrečné týdny byly poznamenány časovou tísní, v jejímž důsledku už nebyl dostatek času na konzultace finální verze diplomové práce. Výsledný text však považuji za kvalitní a práci proto hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bělka, Miloslav

Autor se v souladu se zadáním věnuje měření emitovaných částic při kouření vodní dýmky, klasických a elektronických cigaret. K pochopení této problematiky bylo zapotřebí nastudovat velké množství literatury z různých oblastí, čemuž se autor věnuje v teoretické části práce. Teoretická část se dělí na několik podkapitol, které obsahují základy o aerosolech, fyziologii plic a druzích kouření. Další části práce se věnují popisu fyzikálních principů a přístrojů pro měření vlastností aerosolů. Poslední část práce se poté zabývá samotným měřením a interpretací výsledků. Práce je uspořádána do kapitol a podkapitol, které za sebou logicky navazují, a text je v dostatečné míře doplněn názornými obrázky. Některým obrázkům a částem textu však chybí citace. Jazyk práce je na dobré úrovni, ačkoliv místy se zbytečně používají přejaté výrazy z angličtiny (např. velikost částic aerosolu je determinující). V praktické části byl autor schopen vyřešit problémy, které se týkaly návrhu tratě a také pozdějšího měření částic aerosolu. Výsledky z těchto měření dokázal autor vyhodnotit, vyvodit z nich závěry a také je porovnat s výsledky různých zahraničních vědeckých publikací. Požadavky a cíle této diplomové práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82112