KOSTEČKA, J. Zapojení českých jaderných elektráren do systému regulace činného výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

Téma, které ve své bakalářské práci zpracoval student Jan Kostečka, vzniklo na základě spolupráce UEEN a Elektrárny Dukovany. Tato jaderná elektrárna má oproti konvenčním velkým jaderným blokům nadstandardně široké možnosti zapojení do systémových služeb, jejich využívání však není ekonomické nebo jde na úkor čerpání životnosti zařízení. Student měl svojí bakalářskou prací zmapovat rozšířené možnosti zapojení Dukovan (ale i Temelína) do regulací v soustavě, diskutovat negativa jednotlivých přístupů a případná pozitiva. Svoje poznatky měl dát zejména do kontextu provozu francouzských jaderných elektráren, které jsou do regulace výkonu v soustavě standardně zapojeny. Práce měla být začátkem rozsáhlé několikaleté analýzy. Očekávání, do práce vložené, se však studentovi nepodařilo naplnit. K práci nepřistupoval dostatečně aktivně, málo využíval možností konzultací, jak na EDU, tak na UEEN, a svoji aktivitu nasměroval zejména na konec období vymezeného pro řešení bakalářských prací, kdy již nebylo možné obsah práce nějak zásadně ovlivnit. Práce je zatížena množstvím nepřesností a drobných chyb, studentovi formulace jsou často vytrženy z kontextu a obsahují tedy někdy diskutabilní až zavádějící tvrzení. Některé závěry formulované studentem jsou subjektivního charakteru a nejsou podloženy citacemi nebo analýzami. Student, bohužel, někdy také uvádí chybná data bez uvedení citace (náklady na výrobu elektřiny vyšší v Dukovanech než v Temelíně, atp.). Tyto chyby, bohužel, provázejí práci od abstraktu, přes seznam zkratek, veličiny, jednotky, až po závěr a použitou literaturu. Členění práce není přiliš systematické a jednotlivé části práce jsou více méně samostatné, neprovázané s dalšími. Formální stránka práce je zatížená mnoha překlepy, chybami v interpunkci i gramatickými chybami, včetně shody podmětu s přísudkem. Kvalita některých převzatých obrázků je nízká. Splnění bodů zadání je částečné - každý bod zadání je diskutován a částečně splněn, jejich splnění, bohužel nesplňuje očekávání. Role a zkušenosti francouzských a německých jaderných elektráren s regulací v soustavě nejsou popsány (jsou uvedeny pouze neúplné seznamy provozovaných bloků), detailní rozšířené možnosti zapojení EDU do širšího systému regulací jsou diskutovány vágně, pozitiva a negativa taktéž. Analýza požadovaná bodem 4 zadaní je zpracována pouze s ohledem na využití paliva. Student se pokusil provést výpočty sníženého využití paliva díky regulacím výkonu, díky provozu s jednou turbínou a díky provozu na vlastní spotřebě. Analýzy tohoto typu jsou obecně velmi komplikované, student pracoval s velmi zjednodušeným modelem, nicméně i tak výpočet obsahuje drobné nedostatky a chyby a analýza výsledků je opět velice zjednodušená až zavádějící. Nicméně oceňuji, že se student do tohoto výpočtu pustil. Přínos autora je možné spatřovat ve shromáždění aktuálních dat o provozu našich jaderných elektráren, přehledném zpracování aktuálně poskytovaných podpůrných služeb v soustavě a popis zapojení EDU do podpůrných služeb elektrizační soustavy. I přes uvedené nedostatky konstatuji, že student splnil zadání práce, a jeho práci proto doporučuji k obhajobě. Díky nedostatkům, chybám a zavádějícím tvrzením však navrhuji hodnocení práce D - uspokojivě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Martinec, Jiří

Bakalářská práce svým zpracováním odpovídá zadání v plném rozsahu. Zpracování jednotlivých cílů práce však vykazuje spíše nízkou kvalitu provedení. Odevzdaná práce je zpracována strukturovaně podle cílů. Doprovodné grafické prvky v jednotlivých kapitolách často nejsou řádně citovány, takže jejich uvedení postrádá smysl. Uváděné informace úzce souvisí s tématem, ale někdy k jasnému pochopení sdělení je nutné několikrát zpracovaný text přečíst. Autor často využívá obrázků ke zbytečnému rozšíření textu, neboť uvedenou informaci by bylo možné zpracovat v jedné větě. Práce obsahuje spíše známé a převzaté informace, které mohl autor vlastní úvahou detailněji rozebrat. Užité a citované prameny odpovídají účelu bakalářské práce. Formální stránka textu neodpovídá požadavkům zpracování bakalářské práce. V textu se objevují časté gramatické chyby, zbytečně se opakující slova a podobně. Bakalářskou práci lze využít jako základní zdroj informací k danému tématu.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 85016