PROCHÁZKA, T. Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubeš, Jan

Student prostudoval možnosti klasifikace alternací vlny T (TWA) pomocí Kohonenových map. Na základě této studie byl vytvořen program, umožňujjící detekci TWA. Vzhledem k nedostatku testovacích dat (specifické podmínky měření EKG) byl program doplněn o simulaci alternací a následně otestován na simulovaných datech. Student byl aktivní a pracoval iniciativně a samostatně, své výsledky pravidelně konzultoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student se v práci zabývá analýzou pravidelných změn T vlny v EKG signálu (alternací). Pro vyhodnocení těchto změn student využívá metod umělých neuronových sítí. Výsledný program je vytvořen v prostředí MATLAB a obsahuje i GUI v dvoujazyčné verzi (anglicky a česky). Student prokázal dobrou znalost problematiky neuronových sítí a také schopnosti programování v prostředí MATLAB. Program je doplněn i o možnosti simulace alternací pro testovací účely. Výsledky práce jsou výborně popsány a detailně rozebrány. Po formální stránce je práce na výborné úrovní. Práce má logickou strukturu i členění jednotlivých kapitol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 12388