ŠPÁT, P. Ovládání elektromotoru zdvižné rampy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Číž, Radim

Student navrhnul a sestavil funkční prototyp ovládání elektromotoru zdvižné rampy pro závěsný vlek. Na řešení pracoval průběžně, zvažoval různé varianty, v souladu s požadavky zadání vyřešil také ochranu elektromotoru před poškozením v případě selhání snímačů nebo řídicí logiky. Zadání práce tak bylo beze zbytku splněno. Text bakalářské práce je poměrně stručný, avšak neopomíjí ani analýzu různých variant řešení řídicí jednotky a snímačů polohy. Součástí práce jsou přílohy s konečným schématem zapojení, deskami plošných spojů, osazovacími plánky a seznamem součástek. Bohužel, chybí zde výrobní výkresy zhotovených hliníkových krabiček, ve kterých je celé zařízení uloženo. Vyskytují se zde rovněž překlepy (např. str. 17, kap. 2.1.3) a gramatické chyby (např. str. 21, kap. 2.1.7, „zabržděný“, „zabržděn“, namísto „zabrzděný“, „zabrzděn“). Z hlediska elektrického zapojení vypadá ovládání elektromotoru jako plně funkční. Po mechanickém otestování správné funkce snímačů polohy a vypínacích koncových spínačů přímo na konkrétní zdvižné rampě by toto ovládání mohlo být uvedeno do výroby.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Šilhavý, Pavel

Student navrhnul a sestavil funkční prototyp ovládání elektromotoru zdvižné rampy pro závěsný vlek. Zadání bakalářské práce splnil. K navrženému zapojení bych měl několik připomínek, nebo spíše doporučení. K jednotlivým relé by měly být paralelně připojeny ochranné diody. U integrovaných obvodů by měly být osazeny blokovací kondenzátory. Kabeláž zakončená v krabičce by měla být ošetřena proti vytržení. Další připomínky bych měl k dokumentaci. V rozpisce součástek není uvedeno jmenovité napětí elektrolytických kondenzátorů. U jednotlivých DPS není uvedená žádná kóta, která by specifikovala jejich rozměr. Chybí výkresy pro zhotovení krabiček. Text bakalářské práce je velmi stručný a obsahuje i několik překlepů. Přes výše uvedené nedostatky hodnotím práci jako velmi zdařilou a hodnotím ji známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85273