OCELÍKOVÁ, K. Motivace a evaluace zaměstnanců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
B

Posudek oponenta

Protsenko, Yanina

Diplomová práce je zaměřena na téma, které je pro společnost Zebra Technologies velmi aktuální. Zjištěné údaje odhalují rozsáhlou oblast pro zlepšení stávajícího systému motivace a rozvoje zaměstnanců. Závěry práce mohou významně přispět ke snížení fluktuace pracovníků na jednotlivých odděleních. Velmi důležitá a přínosná je kapitola číslo 3 „Vlastní návrhy řešení“, která podrobně popisuje nedostatky benefitů společnosti a obsahuje realizovatelný návrh na změnu a zavedení nového modelu. Doporučila bych studentce přidat analýzu spokojenosti/demotivace pracovníků podle oddělení, která může lépe popsat současný stav. Diplomovou práci hodnotím jako vynikající a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Praktická využitelnost výsledků B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji B
A

eVSKP id 70120