PUSTĚJOVSKÝ, M. Optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Diplomant splnil všechny požadavky zadání práce na vysoké úrovni. Prohloubil si znalosti problematiky modelů matematického programování se zaměřením na efektivní modifikace, transformace a implementace složených modelů. Ve své práci vhodně navázal na dlouhodobě rozvíjenou problematiku optimalizačních modelů zahrnujících omezení ve tvaru diferenciálních rovnic řešených numerickými metodami ve spolupráci s energetickým ústavem. Autor pracoval systematicky, dlouhodobě, samostatně a výborně zvládal problémy vyplývající z nároků práce. Průběžné úkoly plnil v předstihu s časovou rezervou a zcela se vyhnul (s ohledem na spolupráci se školitelem překvapivě) jakýmkoliv časovým tísním. Vysoce hodnotím celkovou úroveň práce, protože autor vhodně dokázal propojit a tvůrčím způsobem rozvinout a aplikovat poznatky více náročných oborů. Zejména se jedná o problematiku modelování kontinuálního odlévání oceli a vybrané numerické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic a pro dekomponovatelné úlohy stochastické optimalizace. Diplomant čtivě přiblížil aplikační problematiku v motivujících kapitolách 1 a 2. V dalších kapitolách 3 a 4 srozumitelně ale na potřebné odborné úrovni autor uvádí matematický model a jeho aproximaci pomocí numerických metod. Odstavce věnované implementaci (4.3) doplňuje vizualizací a diskusí výsledků (4.4). Navazující kapitola 5 rozvíjí ideje matematického programování krok za krokem a graduje jasnou prezentací algoritmu PHA. Velice oceňuji vysvětlení základních principů algoritmu na autorově názorném příkladě. Kapitola 6 představuje zcela novou a původní aplikaci idejí dekompozice na problém kontilití. Autor se neomezuje na formulaci úlohy, ale uvádí řadu zasvěcených detailů k problémům, které musel řešit při modifikaci PHA algoritmu pro řešený problém, při úpravách jeho řízení a při testování jeho stability. Části věnované paralelizaci výpočtů jsou pak doplněny výsledky a doporučeními autora. Čtenář jistě ocení více příloh práce (včetně CD). Přínos práce vidím jednak v teoretické oblasti, kde autor úspěšně prozkoumal možnosti aplikace idejí algoritmu PHA z oblasti stochastického programování na úlohy časové a prostorové dekompozice, a dále aplikační, kde práce může být základem pro vývoj dalších metod pro řízení procesu tzv. kontilití. K práci bych měl následující kritické postřehy, které v mých očích nesnižují její výbornou úroveň: Autor měl věnovat větší pozornost rušivým překlepům a s ohledem na rozsah práce by byly vhodné častější průběžné citace. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klimeš, Lubomír

Tématem diplomové práce Michala Pustějovského je optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou pomocí dekompozice. Práce obsahuje 47 stran a je členěna do 7 kapitol. Součástí práce je 5 příloh. První a druhá kapitola tvoří úvod, další tři kapitoly jsou popisem vyvinutého modelu a přehledem matematického programování. Hlavní výsledky jsou prezentovány v kapitole šesté. Autor pro tento účel nastudoval a naprogramoval algoritmus progressive hedging, který primárně slouží k řešení vícestupňových stochastických optimalizačních úloh. Autor jej však modifikoval a uplatnil pro prostorovou dekompozici a paralelizaci. Následně autor provedl numerické experimenty. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, práce je čtivá. Autor práce své myšlenky dobře vyjadřuje. Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Stylisticky a jazykově má práce dobrou úroveň. V práci se ale vyskytuje zbytečně mnoho překlepů, kterým šlo spell-checkem předejít. V práci by bylo vhodnější používat trpného rodu, v mnohých větách autor používá označení "my" a nabízí tak otázku, kdo je v "my" zahrnut. V rešeršních kapitolách se objevují technické nepřesnosti a chyby (např. použití slova "železo" místo "ocel", "tepelná vodivost" místo "součinitel tepelné vodivosti", "koeficient přestupu tepla pro vedení", vztah pro výpočet entalpie na str. 15, odkaz na neexistující obrázek 5.3.2 (str. 34), message "parsing" interface místo "passing" apod.). V úvodu je uveden obrázek 1.1, ke kterému zde není žádný popis ani souvislost. Na práci naopak vysoce oceňuji, že se autor zhostil náročného zadání diplomové práce, které vyžadovalo programování, implementace modelů a tvůrčí činnosti. V přípravné části předcházející programátorské práce autor prokázal, že je schopen provést sloučení svých teoretických znalostí (PDR, numerické metody, přenos tepla, optimalizace). Implementovaný algoritmus je dobře teoreticky popsán a následně i efektivně implementován. Autor zpracováním práce prokázal, že se velmi dobře v této problematice orientuje a je schopen řešit náročný technický problém. Autor při vypracování vycházel z 29 zdrojů zahrnující zahraniční literaturu, vědecké články a dizertační práce. Počet zdrojů a jejich typ považuji za dostatečný. Seznam zdrojů není formátován striktně podle požadované normy, ale jednotlivé zdroje jsou jednoznačně identifikovatelné. Zejména teoretické části by ale měly obsahovat podstatně více odkazů na zdroje. V některým částech textu je proto obtížné stanovit, jestli se jedná o vlastní nebo převzaté myšlenky. Některé zdroje uvedené v seznamu použitých zdrojů nejsou v práci naopak uvedeny vůbec (např. Cengel a Ghajar: Heat and Mass Transfer a Incropera: Fundamentals of Heat and Mass Transfer). Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti na ni kladené, cíle diplomové práce byly v plném rozsahu splněny. Práci i přes výše uvedené formální nedostatky hodnotím jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80380