NÁHLÍK, T. Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce jsou Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí. Text má 61 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části a svým rozsahem je nadstandardní. Student pracoval samostatně a práci pravidelně konzultoval. Ocenit lze samostatný přístup při zajištění a zpracování různých podkladů. Právě komplexní zpracování tématu je hlavní předností práce. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil body zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pech, Ondřej

Cílem předložené bakalářské práce bylo provést přehled platných emisních předpisů a jejich výhled do budoucnosti pro zážehové i vznětové motory a popsat používané metody měření pro ověření plnění emisních norem. Vlastní práce obsahuje 61 stran je přehledně členěna do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola tvoří úvod, ve druhé kapitole autor popisuje princip vzniku a složení výfukových plynů. Třetí kapitola shrnuje vývoj emisních předpisů a navazuje na ni čtvrtá kapitola s aktuálně platnými a budoucími emisními předpisy. Způsoby měření a ověřování plnění emisních předpisů uvádí pátá kapitola. V závěru práce autor shrnuje hlavní poznatky ve snižování emisí a očekávaný vývoj. Práce obsahuje ucelenou rešerši, je čtivá a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V práci je minimum překlepů, při psaní tohoto typu práce by bylo vhodnější používání trpného rodu. Grafické zpracování práce je na dobré úrovni, avšak kvalita některých obrázků a tabulek by mohla být podstatně lepší. Dále v tabulkách 3.1 až 3.9 se vyskytují anglické názvy. Na straně 23 přetékají čísla označení EURO normy na další řádek. Na straně 50 je použita hvězdička místo znaménka krát. Autor uvádí 14 referencí, ale v práci se většina objevuje převážně u obrázků a tabulek. Dále v práci zcela chybí odkazy na reference 4, 5 a 14. Cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80349