SMÍŠEK, T. Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Předložená bakalářská práce zaměřená na konstrukci optimalizovaného hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum s danými parametry přináší inovativní pohled na danou konstrukci. Při zachování hlavních technických parametrů se snaží o snížení nákladů na nákup i montáž komponent obvodu cestou trojí optimalizace: optimalizace uzavřeného hydraulického okruhu vyvažování, optimalizace systému mazání os a optimalizace systému elektrického vedení. Zjednodušení konstrukčního řešení a zlepšení funkčnosti má přinést značné snížení nákladů na pořízení a provoz hydraulického systému pro frézovací .obráběcí centrum.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ranuša, Matúš

Bakalárska práca splňuje požadované ciele. V prvej časti práce boli správne definované jednotlivé funkcie častí zariadenia, pre ktoré bude prebiehať optimalizácia. Taktiež boli správne použité výpočtové vzťahy pre jednotlivé prvky hydraulického systému. Návrh inovovaného riešenia však nie je popísaný z komplexného hľadiska. V práci mi chýba vyjadrenie celkovej účinnosti systému a aké úspory nám prinesie optimalizácia. Napriek tomu si myslím, že je veľký potenciál využiteľnosti práce v praxi. Po štylistickej stránke však práca trpí závažnými nedostatkami. Časti textu, ktoré vytváral autor sú písané chaoticky, nie je úplne zachovaný jasný sled myšlienok a často sa opakujú rôzne časti textu. Číslovanie bočných záložiek je aj na párnych stranách. Vo vzorcoch sa používa ako operátor násobenia písmeno x. Aj napriek týmto nedostatkom prácu odporúčam k obhajobe s hodnotením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80398