VÍTEK, J. Design městského elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Systém pohonu a koncept progresivního technického - funkčního řešení se promítl adekvátním způsobem do výrazu vnějšího designu vozidla, který přináší řadu originálních vizuálních inovací. Bezvýhradně kladnému hodnocení tohoto projektu brání, dle mého názoru, jistá rozpačitost optického zpracování čelní partie elektromobilu a méně citlivé barevné provedení některých detailů - především na prezentačním modelu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu městského elektromobilu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karásek, David

Nevšedně vyspělé zpracování v poslední době hodně frekventovaného tématu elektromobilu. Autor prokazuje velmi dobrou orientaci v oboru a osvědčuje schopnost zvolit adekvátní prostředky a efektivně dospět k cíli. Design automobilu je kvalitní v celku i v detailech. Zapůsobila na mě i schopnost nenechat se unést současným přebujelým tvarováním a zapojením logických a přirozených tvarových postupů vytvořit jednoduché těleso, které však není prosto emocí a nepostrádá tvarovou vytříbenost. Na druhou stranu si nejsem zcela jist, zda příliš dynamické vedení profilu vozu v oblasti čelního skla a jeho enormní zkosení neomezuje příliš užitnost vozu v běžném provozu (nastupování, výhled). Navíc je tato výrazná dynamika poněkud nadbytečná u vozu zamýšleného především do města. Také tvar spodní části dveří je až nebezpečný a činí nastupování nepříjemným. Rovněž přední část vozu a jeho maska je možná až příliš nudná a proti propracované zádi vozu působí poněkud odbytě. Celkový dojem z práce i postupu studenta je však více než pozitivní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 80450