TICHÝ, J. Povrchové úpravy materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Zdeněk

Student provedl rešerši na dané téma doplněnou navíc o průzkum trhu s práškovými barvami. Ze získaných informací vyvodil patřičné závěry. Student pracoval samostatně a pravidelně svou práci konzultoval. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Pěkná rešeršní práce na dané téma. Student splnil všechny cíle a požadavky na BP. Práce je dobře a logicky rozčleněna. Druhá část textu se zabývá průzkumem trhu s práškovými barvami. V práci se ojediněle vyskytují překlepy nebo gramatické chyby, ale hodnotím ji jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 80426