TRÁVNÍČEK, T. Plánování trajektorie pro vozidlo se všemi řízenými koly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student pracoval samostatně a dosáhl jistých zajímavých výsledků. Bohužel ale příliš nekonzultoval s vedoucím práce ani ostatními členy týmu kolem projektu Car4. Důsledkem je, že se směr práce poněkud odchýlil od potřebné a užitečné trajektorie. Použitý plánovač patří spíše do oblasti globálního plánování dráhy mobilního robotu než do oblasti plánování trajektorie automobilu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vejlupek, Josef

Práce je velmi dobrá, naplňuje zadané cíle. Student zvládl zpracovat poměrně obsáhlé téma jak po rešeršní tak i po stránce praktické realizace. Samotný dokument je velmi dobře sepsaný, logicky uspořádaný a neobsahuje ani formální chyby (pouze některé z odkazů na literaturu jsou již nefunkční, ale stále dohledatelné).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80431