VÁVROVÁ, M. Řešení technologie součásti "těleso ventilu" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Pro bakalářskou práci je výchozím podkladem soubor dat, převzatých ze sériové výroby, probíhající v konkrétních podmínkách. Na základě sledování zavedené verze výroby byly stanoveny možnosti úprav technologie. Nová verze výroby se liší jen v určité operaci. Tento rozbor je ve své podstatě směrován na snížení strojního času. Závěrečné hodnocení se týká mimo jiné i stanovení ceny výrobku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu výroby dílu "těleso ventilu" ve dvou variantách v podmínkách středně velké firmy. V práci je zpracován podrobný rozbor zadané součásti, vybrán stroj z pohledu možností firmy, navržena variantní technologie včetně podrobného přehledu nástrojů a řezných podmínek. V závěrečné části je technicko-ekonomické vyhodnocení obou variant technologie výroby. Autorka prokázala dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80444