FRIES, P. Plošné tváření pomocí kapaliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Řiháček, Jan

Rozsah a provedení práce sice odpovídá stanovenému zadání, ale vzájemná komunikace se studentem v průběhu vypracování, zejména ze začátku, vázla. I když se student v závěru snažil práci zvládnout, neodpovídá rozsah ani forma tomu, že bakalářskou práci zpracovává již druhým rokem. Výsledná známka zohledňuje samostatnost i přístup studenta při vypracování bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

Literární rešerše je zaměřena na plošné tváření pomocí kapaliny. Student popsal v jednotlivých kapitolách možné varianty tváření v požadovaném rozsahu zadání bakalářské práce, avšak samotný text je nesouvislý (např. str. 11 Nevýhody: - vysoká pořizovací cena – čeho?, str. 12 „Metodou LPH nelze výrazně měnit tvary příčného průřezu a nesmí být příliš složité.“, kap. 1.4 Pillow hydroforming – popis metody neodpovídá doplňujícímu obrázku 13), popisuje danou technologii pomocí obrázků, na které se odkazuje např. až v závěru kapitoly nebo na neodpovídající obrázek. Celkový dojem při studii práce narušuje velké množství gramatických chyb, překlepů, student neodděluje jednotlivé věty čárkami, chybně uvádí jednotky (Mpa/MPa) a používá nevhodnou terminologii (např. hlubokotažné součásti, viz obr. 22). Některé obrázky dle citované literatury nelze dohledat (např. lit. 9), čerpal z internetových stránek, které nelze považovat za prověřené (např. lit. 16). V závěru je popsáno zhodnocení využitelnosti jednotlivých metod všeobecně, dle mého názoru nedostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 80238