HORÁK, M. Design terénního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Předložená práce přináší originální tvarové myšlenky a jasný, signifikantní výraz celkového designu, adekvátní plánované koncepci vozidla. Nedostatky subjektivně vidím ve vizuálním zpracování některých detailů v bočním a zadním pohledu i v možná lehce povrchnímu přístupu diplomanta k technickým a ergonomickým aspektům řešeného projektu. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu terénního vozidla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Surman, Martin

Ve své diplomové práci řeší Martin Horák design terénního vozidla poháněného vodíkovými palivovými články. Oceňuji autorovu snahu vnést ekologickou odpovědnost do kategorie vozů, které se v posledních letech staly v podstatě synonymem pro rozmařilost a konzum. Designérský návrh karoserie je vizuálně robustní, grafika čelní masky je snad až příliš strohá a poněkud proporčně nevyváženě působí při bočním pohledu na vůz jeho zadní část. Výhrady mám k odvážně vykrojeným předním i zadním blatníkům, které příliš odhalují kola vozu. Při průjezdu terénem to bude mít za následek možný průnik např. větví a jejich následné navinutí koly přední nápravy s možným poškozením podvozkových komponentů a enormní znečištění zadních partií vozu zadními koly. Práce z hlediska rozsahu splňuje definované požadavky i formální strukturu. Diplomovou práci Martina Horáka doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80260