HLOUŠEK, D. Dílenská zdvižná plošina pro motocykly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá návrhem dílenské zdvižné plošiny pro motocykly. V úvodu je představena koncepce řešení plošiny a velmi stručná rešerše běžných konstrukčních uspořádání. Hlavní částí práce je návrh ocelové konstrukce nosného rámu. Zdvih je realizován pomocí pohybového šroubu poháněného rotačním hydromotorem. Závěru jsou navržena ložiska sloužící jako pojezdové kladky. Práce velmi stručná a poměrně strohá. Student se při zpracování své závěrečné práce dopustil řady pochybení, jak věcného, tak i formálního charakteru. Zejména práci vytýkám následující: - časté přepisy a neobratné formulace - příliš trohá rešeršní část s nízkým počtem zdrojů - nesmyslný vztah 6.1.2 (str. 13) - chybějící odkazy na zdroje u většiny rovnic - velmi svérázně pojatý výkres Názornosti a přehlednosti by prospělo použití většího množství názorných obrázků. Přes svou nevelkou délku není práce příliš názorná a přehledná. Přes výše uvedené nedostatky práce v přijatelné míře splňuje požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské zdvižné plošiny pro opravy a údržbu motocyklů. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací a internetu. Těžištěm práce je zjednodušený konstrukční návrh zařízení včetně částečné výkresové dokumentace (sestava velmi nízké kvality). V úvodní části je provedena velmi stručná rešerše možných konstrukčních řešení a jsou uvedeny odkazy na platnou legislativu. Pro pohon je zvolen rotační hydromotor určení jeho velikosti je v kap. 6.4. Těžiště práce spočívá v návrhu ocelové konstrukce nosného rámu. Autor se ve svém návrhu snaží postupovat dle ČSN EN 1993-1-1 Eurokódu v kap. 3. V závěru práce pak autor navrhuje ložiska bez podrobnějšího prokázání trvanlivosti. Práce je velmi stručná - její rozsah je od kapitoly "Úvod až do kapitoly Závěr 11 stran textu včetně obrázků. V práci je řada nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - v práci je množství přepisů, které prokazují nedbalost autora při závěrečné rešerši (např. v abstraktu, str. 11, - řada neobratných technických obratů (např. v kap. 6.1 str. 12, v seznamu veličin -str. 22 mn označuje hmotnostní poměr nosníku ku vzdálenosti - ve skutečnosti se jedná o hmotnost 1 m nosníku atd.) - rovnoměrná zatížení nosníku od vlastní hmotnosti bylo nepochopitelně nahrazeno osamělou silo na konci nosníku, - použitý vztah - rov. 6.1.2 je zcela chybný a nesmyslný - nevyhovuje ani dle rozměrové analýzy (správně vypočtený průhyb je ca 17,5 mm), - chybí odkazy na použité zdroje u většiny použitých rovnic, - chybí výpočet trvanlivosti ložisek, - doložený výkres není v souladu se zadáním (výkres sestavy), ale jedná se pouze o koncepční návrh (či plánek), který nedodržuje platné ČSN a ČSN ISO pro technické kreslení, Předložená práce je (s ohledem na značné množství chyb a velmi omezený rozsah) velmi nízké úrovně. Její kvalitnější část je pouze na str. 13 až 17. Práce je poněkud nepřehledná, chybí v ní kvalitní úvodní rešerše i návrh konstrukčních prvků, které by umožnily návrh realizovat (např. různé čepy, šrouby atd.). Výsledky práce lze považovat spíše za koncepční než konstrukční návrh. I přes tyto skutečnosti doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 80255