KAŠŠÁK, M. Výroba prototypu držadla v interiéru vozidla na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Student využil znalostí získaných studiem a realizoval návrh a výrobu dílu úchytu automobilu. V práci hodnotím kladně praktické využití i aplikaci MKP. Student pracoval samostatně a cílevědomně. K nedostatkům práce řadím především minimální technické srovnání jednotlivých variant, před výběrem finální verze. Doporučoval bych výpočet MKP provést u všech variant a provést detailní srovnání. Rovněž nepovažuji za pozitivní výsledek, pokud model vykazuje průhyb 5mm a maximální napětí 300MPa v místě úchytu. Vhodná by byla rovněž kapitola zabývající se ergonomií úchytu. V technicko ekonomickém hodnocení bych očekával větší prostor srovnání technických parametrů výrobku ať již s originálním dílem, nebo s variantními řešeními. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Práce splňuje náležitosti bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80286