FARUGA, M. Modelování procesu vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Teoretický rozbor je proveden řádně a podrobně. V praktické části pak student narážel na některé jednodušší či složitější problémy, které byl schopen řešit jen s pomocí vedoucího práce. Problematická část z hlediska splněného zadání je pouze v popisu, ale především pak v realizaci inverzního filtru. Diplomant si časově rozvrhl řešení práce na konec semestru, kdy byl aktivní a pravidelně konzultoval dosažené výsledky. Při vhodnějším časovém rozvržení, mohla být práce dovedena dále. Student prokázal svoje inženýrské schopnosti, práci odevzdal v požadovaném termínu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Hemzal, Dušan

Pan Bc. Michal Faruga vypracoval diplomovou práci na téma Modelování procesu vidění v celkovém rozsahu 120 stran (z toho 38 stran příloh) a jednoho přiloženého CD. Prvních 46 stran je věnovéno úvodní teorii, dále následuje aplikační část diplomové práce. Výsledkem práce je zvládnutí modelování aberovaných vlnoploch včetně možnosti filtrování vstupních obrazů a jednoho typu inverzní filtrace v autorem vytvořeném software. Modelovaná scéna má realistické množství nastavitelných parametrů, software je uživatelsky použitelný i pro výuku. Z přiloženého CD lze pozitivně hodnotit přítomnost testovacích obrazců jako vstupních scén. V teoretické části přípomíná práce spíše monografický text, což je jí ke škodě, protože po odborné stránce je úroveň práce na monografii příliš povšechná. Autor se dlouze věnuje triviálním věcem, často opakuje tutéž věc na několika místech (typickým příkladem je minimální obsahová rozdílnost stran 21-23 a 34-35). Celkově by teoretické části prospělo zeštíhlení, s přesunem váhy výkladu od notoricky známých věcí k odbornějšímu pozadí. Tuto charakteristiku naopak poměrně dobře naplňuje aplikační část práce. Po jazykové stránce se vyskytuje jisté množství překlepů, z hrubých chyb lze upozornit na 'ranném' str. 10, 'by jsme' str. 26. Kapitola 2.2.4.2 obsahuje zdvojený text, část textu zjevně chybí na str. 59. Na str. 52 je několik vzorců nekompletních, či chybějících. Specifickým problémem autora je citování jmen: princip je Fermatův a zákon lomu je Snellův (jedná se o osobu odlišnou od Snellena), oboje str. 16. Rovněž se obvykle dává přednost plnému skloňování: Hartmannova-Shackova str. 42. Osobní názor oponenta je, že formulace typu 'použití metody komparace informací z různých zdrojů' str. 11 jsou paskvily, které lze mnohem lépe říci prostě česky. Na str. 12 autor chybně připisuje původ světla výhradně atomární emisi (viz anihilace, různé typy brzdného záření atd.). Na str. 15 je zaměněna s- a p- polarizace světla. Na str. 21-23 jsou aberace řazeny zcela chaoticky, bez ohledu na primární aberace, či jakékoliv jiné třízení. V obrázku na str. 37 by bylo vhodné ukázat také křivky citlivosti jedotlivých receptorů oka a komentovat zda se obrázek sám týká fotopického či jiného oka. Na str. 60-67 autor opakovaně počítá s chybovou funkcí, kterou nespecifikuje - obrazové výstupy mají potom zanedbatelnou vypovídací hodnotu. Není také uvedeno, zda je zobrazován modul jednotlivých FT, nebo něco jiného. Obrázky 3 a 4 na str. 76 ve studovaném výtisku DP působí totožně (a prázdně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 12384