KOVÁŘ, L. Lokomotivní motory ČKD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zubík, Martin

Pan Lukáš Kovář ve své bakalářské práci popisuje lokomotivní motory z produkce ČKD. V první kapitole jsou správně zmíněny hlavní charakteristické rysy typické pro použití spalovacího motoru v drážním provozu a nad rámec zadání jsou zde uvedeny i některé nepřímo související pasáže jako např. přenosy výkonu nebo problematika emisí. Dále pak již pokračuje věcný popis jednotlivých typů spalovacích motorů ČKD i jejich novodobé konkurence. Na závěr je pak uvedeno porovnání dvou konkrétních typů motorů mezi sebou. Student pracoval průběžně a využíval konzultací s vedoucím. Samotný text práce je psaný chronologicky a věcně správně. Pro zpracování tématiky bylo využito velké množství informačních zdrojů. Zde bych pouze lehce vytknul občasné duplikování zdrojů ve výčtu citací, i když se nachází na společné webové adrese. Práci jinak bez výhrad doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Pan Lukáš Kovář ve své bakalářské práci popisuje lokomotivní motory z produkce ČKD. V první kapitole jsou správně zmíněny hlavní charakteristické rysy typické pro použití spalovacího motoru v drážním provozu a nad rámec zadání jsou zde uvedeny i některé nepřímo související pasáže jako např. přenosy výkonu nebo problematika emisí. Dále pak již pokračuje věcný popis jednotlivých typů spalovacích motorů ČKD i jejich novodobé konkurence. Na závěr je pak uvedeno porovnání dvou konkrétních typů motorů mezi sebou. Samotný text práce je psaný chronologicky a věcně správně. Pro zpracování tématiky bylo využito velké množství informačních zdrojů. Zde bych pouze vytknul občasné duplikování zdrojů ve výčtu citací. Práci jinak bez výhrad doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 80300