ŠUBRTOVÁ, K. Vybrané činnosti ve výstavbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šestáková, Romana

Celkově hodnotím práci stupněm "dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretické část by byla na velmi dobré úrovni, kdyby autorka porozumněla textu stavebního zákona a neuváděla zavádějící informace.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B V analytické části jsou pěkně zpracovány 4 případové studie
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň práce je píše průměrná.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce by byla více prakticky využitelná, kdyby autorka podrobněji rozepsala práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich odpovědnost.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citování je v práci provedeno v souladu s citační normou. Seznam zdrojů a jejich členění jsou rovněž standardní pro citování odkazem v textu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Text je uspořádán systematicky a přehledně, avšak obsahuje gramatické chyby.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Superatová, Alena

Celkově hodnotím práci jako dobrou, i když vykazuje nepřesnosti a nevystihuje jednoznačně (přehledně) povinnosti a odpovědnost jednotlivých subjektů v průběhu stavební činnosti. Zohledňuji ovšem skutečnost, že dosažení cíle práce považuji za obtížné, vzhledem k tomu, že správné analyzování a následné posouzení si vyžaduje dostatečnou praxi. Se zohledněním výše uvedeného jsem provedla celkové hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Zejména v teoretické části postrádám ucelený přehled, naopak jsou zde informace, které se tématu dotýkají jen okrajově.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Přístup k řešení cíle byl dobrý, nicméně jak uvedeno výše postrádám komplexní, přehledné a jednoznačné specifikování odborných činností ve výstavbě.
Obtížnost a správnost řešení C Zejména v teoretické části je řada nepřesností, které vyplývají z nedostatečného pochopení jednotlivých ustanovení stavebního zákona. V hodnocení zohledňuji, že se jedná o studentku, která nemá potřebnou praxi, takže je velmi těžké se ve stavebním zákoně orientovat.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Veškeré obrázky a tabulky v diplomové práci jsou převzaty z internetových stránek, postrádám samostatnost a originalitu řešení.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Vzhledem k nejednoznačnému vymezení práv a povinností jednotlivých aktéru stavebního procesu je přínos menší, proto je hodnotím známkou dobře.
Odborná jazyková úroveň C V práci se vyskytují pravopisné chyby.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70790