LYSÁK, J. Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Majer, Zdeněk

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou profilu dveřního křídla pro kolejová vozidla a jeho možnou modifikací, konkrétně úpravou tloušťky profilu při zachování požadovaných vlastností. Diplomant pracoval samostatně a prokázal schopnost efektivně řešit zadaný problém. Pravidelně docházel na konzultace, kde byly řešeny konkrétní problémy. Zde je nutné zdůraznit, že vždy přišel i s návrhem možného řešení. Během řešení diplomové práce se výrazně projevila jeho snaha dále se vzdělávat, která byla patrná zejména ve zdokonalení znalosti konečno-prvkového výpočetního softwaru ANSYS. Během řešení byl diplomant také v kontaktu s Ing. Konečným (zástupce firmy IFE pro tento konkrétní úkol), který byl schopen dodat konkrétní data z již proběhlých testů. Během řešení této diplomové práce byla naplánována rovněž série experimentů, které měly probíhat ve firmě IFE. Bohužel, tyto experimenty byly přesunuty na pozdější dobu a tudíž přesná data k tomuto konkrétnímu řešení nejsou dosud známa. Co se týká sestavení výpočtových modelů, samotného řešení a shrnutí konečných výsledků, je diplomová práce na velmi dobré úrovni. Z formálního hlediska nemám k práci významnější výhrady. Závěrem konstatuji, že předloženou práci co do provedení a kvality považuji za nadprůměrnou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hruzíková, Miroslava

Předmětem práce je ověřit na výpočtovém modelu upravenou konstrukci dveřního křídla vozidla městské dopravy, kterou vyvíjí společnost IFE-CR, a.s., výrobce automatických dveřních systémů pro kolejová vozidla. Ověření modelu bylo řešeno metodou konečných prvků v programu Ansys. Práce je členěna na několik ucelených částí. Po úvodní kapitole, kde student vysvětluje volbu a aktuálnost řešeného tématu, se věnuje popisu stávající konstrukce dveří. Následně pak věnuje pozornost zvoleným úpravám dveřních profilů. Základním požadavkem výrobce bylo snížit výšku profilu na 60 % původní výšky. Pro snížení kroucení byly navrženy 3 varianty konstrukčních úprav, které zahrnují návrh vzpěrných příček pod různým úhlem zkosení. V rámci práce byla provedena deformačně-napěťová analýza navržených profilů. Statická analýza byla provedena na konečnoprvkovém modelu jednoho dveřního křídla. Rozsah modelu a zvolená zjednodušení nemají s ohledem na požadovanou přesnost výstupů a sledovaných parametrů významný vliv. Volba vstupních parametrů matematického modelu měla být ověřena na stávající konstrukci dveřního křídla, na kterém měla být provedena experimentální zkouška. Zkouška však neproběhla v řádném termínu a její výsledky tedy nebylo možné v práci uplatnit. Dveřní systémy kolejových vozidel musí splňovat řadu požadavků stanovených příslušnými standardy. V diplomové práci byla posuzována mechanická odolnost dveří dle evropské a francouzské normy. Ověřovány byly tři zatěžovací stavy. Vyhodnocovány jsou deformace rámu a velikost a rozložení napětí. V závěru práce je provedeno srovnání dosažených výsledků, závěrečné zhodnocení a doporučení pro další vývoj. Práce je systematicky rozčleněna do vhodně zvolených kapitol. Obrázky, grafy i tabulky jsou přehledné a čitelné. V práci nechybí seznam symbolů a zkratek. Seznam použité literatury čítá 11 položek. Doporučuji bibliografické citace vždy překontrolovat, překlepy nepůsobí dobře (v položce [7] je jeden z autorů prof. Melcher). Seznamy by měly být řazeny podle abecedy. Formální úpravy textu jsou zvoleny vhodně. Dojem z práce mírně narušují překlepy a gramatické chyby. Připomínky k diplomové práci: V úvodu je nevhodně formulována věta „Kolejová vozidla jsou dnes poháněna již výhradně elektrickou energií, ...“, která čtenáře uvádí v mylný dojem, že všechna kolejová vozidla (i na železničních tratích) jsou poháněna jen elektrickou energií, což není samozřejmě pravda. Vhodnější by bylo ve větě uvést „kolejová vozidla městské dopravy“. Totéž bych specifikovala v abstraktu práce. V kapitole 2.2.3 strana 16 jsou umístěny čtyři obrázky (2.6 a 2.7) pro definování vazeb dveřního systému. Jedná se o detaily matematického modelu. Takto detailní model nebyl v rámci předložené diplomové práce sestaven. Chybí tedy odkaz na zdroj. V kapitole 3.1 strana 24 je uvedený odkaz na obrázek 2.2, který však v diplomové práci chybí. I přes uvedené výtky hodnotím diplomovou práci kladně a doporučuji k obhajobě před státnicovou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80323