MATUŠKA, M. Návrh zásobníku pro sypké materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Úvod práce je standartní s velkou výhradou ke "správnosti" rovnic (2.20) a (2.21). Vznik klenby a napjatost v klenbách je třeba pochopit ne jako dogma starší literatury, ale z hlediska fyzikálních přestav tenzorů. Práce obsahuje kvalitní rozbory výpočtů zásobníků s ohledem na normy. Výkresová dokumentace je velmi kvalitní a bezchybná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Malach, František

Práce obsahuje standartní návrh sila pro sypké materiály včetně vhodných technických i fyzikálních rozborů a výpočtů. Řada celků a rovnic patrně postrádá odkazy na literaturu. Kapitola o uzávěrech zásobníů je velkým přínosem. Výkresová dokumentace je prezentací schopného konstruktéra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80339