MERKL, M. Návrh zakřivení rámu dveřního křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lošák, Petr

Pan Bc. Merkl postupoval systematicky, samostatně a splnil cíle zadání v celém rozsahu. Prokázal schopnost využít teoretických poznatků pro řešení úkolů. Pokud přišel konzultovat nějaký problém, navrhl rovnou i jeho řešení. Z mého pohledu to je zdařilá práce, jejíž výsledky budou použity v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Málek, Michal

První část diplomové práce se zabývá rešeršní studií výpočtů lepených spojů. Jsou zde především popsány nejstarší analytické modely založené na soustavě diferenciálních rovnic Volkersen (1938) a Goland and Reissner (1944). Novější metody Hart-Smith (1973) a Adams (1974) jsou však pouze zmíněny a například metoda Bigwood and Crocombe (1989) úplně chybí. Tato kapitola obsahuje též popis výpočtů pomocí metody konečných prvků a řešení chyb, které se vyskytly při autorových výpočtech. V následujících kapitolách se diplomant věnuje popisu výpočtového modelu zakřivení rámu dveřního křídla pro tři různé varianty — projekty Urbos, Citadis a Flexity.. V modelu geometrie jsou v rámci zjednodušení úlohy nahrazeny svarové spoje pevnou vazbou (zřejmě funkcí merge node). Mezi lepidlem a spojovanými částmi jsou vytvořeny kontaktní dvojce. Rozchází se ale popis vazby mezi střední příčkou a podélnými profily, které jsou při montáži vzájemně sešroubovány — v kap. 6.2 se uvádí, že šroubové spoje jsou nahrazeny pevnou vazbou, ovšem v kap. 6.3 je uvedena kontaktní dvojce. V kapitole 6.5 jsou popsány okrajové podmínky spolu se zatěžováním. Chybí zde detailnější obrázek umístění a vazeb mezi podporami a rámem dveří — náčrt bez souřadného systému a uvolnění je nedostačující. Také samotná náhrada dvou podpor vozíku vazbou rotační a podporou vzbuzuje pochybnosti. Je otázkou, zda nedošlo zamezením posuvu v ose kolmé k rámu v obou vazbách k ovlivnění celkové deformace dveřního rámu - pro posouzení chybí obrázek napětí v těchto místech. Konstatování o zanedbatelném vlivu gravitačního zrychlení bych doporučil ověřit výpočtem, zvláště když celou úlohu časově nezatěžuje. V závěrečných kapitolách je provedena optimalizace zakřivení rámu a analýza výsledků. Rozdíl mezi již optimalizovaným rámem a nominálními hodnotami ze skici činí až 37%. Diplomant sice správně poukazuje, že i taková odchylka je v mezích tolerančního pole, ovšem svůj podíl mohly sehrát i výše uvedené nedostatky v okrajových podmínkách. Bezesporu je celkový rozdíl způsoben také velmi obtížným modelování materiálu lepidla, kdy se mění jeho materiálové charakteristiky před a po vytvrzení. Taková úlohy by však byla spíše tématem pro samostatnou diplomovou práci. V diplomové práci se také nachází několik drobných překlepů- s. 35. v grafu 6.1 použit SOLID186, při tvorbě sítě použit SOLID187; s. 43 odkaz na „kapitolu ??“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 80341